Regulamin konkursu

„Róbcie to razem – niewidzialna praca”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy konkurs, zwany w dalszej części „Konkursem”, urządzany jest pod nazwą: „Róbcie to razem – niewidzialna praca”.
 2. Definicje:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;
  2. Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w par.6 i 7 Regulaminu;
  3. Nagroda – Nagrody wskazane w par. 8 ust. 2 pkt 1-3;
  4. Laureat – zdobywca Nagrody w Konkursie, Uczestnik, którego zgłoszenie spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, oraz którego pracę wyróżniła Komisja, o której mowa w par. 11 Regulaminu;
  5. Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż towarów promocyjnych związana z urządzanym Konkursem. Sprzedaż promocyjna odbywa się w okresie od dnia 1.10.2023 r. do dnia 20.12.2023 r. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni które przypadają na tzw. niedziele niehandlowe;
  6. Towar promocyjny – dowolny produkt marki Gosia z oferty handlowej Politan Sp. z o.o. S.K.A., dostępny w wybranych sklepach na terenie Polski;
  7. Zakup promocyjny – zakup 1 (słownie: jednego) dowolnego towaru promocyjnego w ramach jednej transakcji, dokonany w czasie Sprzedaży promocyjnej, udokumentowany jednym dowodem zakupu (paragonem fiskalnym);
  8. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią promocyjną, loterią audioteksową czy loterią fantową w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.

§2 Nazwa podmiotu urządzającego Konkurs

 1. Organizatorem Konkursu jest POLITAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Rybniku (44-200 Rybnik) przy ul. 3 maja 30, posiadająca NIP: 6472264011, REGON: 277689834, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000475164, zwana dalej „Organizatorem”.

§3 Obszar, na którym urządzany jest Konkurs

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

§4 Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 1.10.2023 r. do dnia 20.12.2023 r. włącznie (ostateczny termin rozpatrywania reklamacji).

§5 Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu

 1. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu rozpoczyna się w dniu 1.10.2023 r., a kończy w dniu 20.12.2023 r.

§6 Udział w Konkursie

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i w okresie Sprzedaży promocyjnej dokonała Zakupu promocyjnego, zachowując dowód zakupu i zgłosiła się do Konkursu oraz spełnia pozostałe postanowienia i warunki Regulaminu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału właściciele i pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1 (dalej: „RODO”)) wyłącznie do celów prowadzonego Konkursu, prowadzenia postępowań reklamacyjnych i wydania Nagród. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Konkursie i wydania Nagrody, a rejestracja zgłoszenia do Konkursu jest rozumiana jako działanie potwierdzające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych Uczestnika.
 4. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że:
  1. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w rozwiązaniu Zadania konkursowego i dysponuje autorskimi  prawami majątkowymi do utworów zgłaszanych w rozwiązaniu Zadania konkursowego;
  2. powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
  3. udziela, a Organizator nabywa prawo do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w ramach rozwiązania Zadania konkursowego, w zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym dokonania weryfikacji zgłoszenia do Konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu;
  4. upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanego przez Uczestnika rozwiązania Zadania konkursowego podanymi przez Uczestnika danymi w celu ewentualnego opisania zwycięskiego rozwiązania Zadania konkursowego lub do decydowania o pominięciu takiego oznaczenia;
  5. ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
 5. Laureat z chwilą otrzymania nagrody przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania Zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
  2. wprowadzania do obrotu;
  3. wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;
  4. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
  5. publicznego wykonania;
  6. publicznego odtwarzania;
  7. wystawiania;
  8. wyświetlania;
  9. użyczania lub najmu;
  10. nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;
  11. reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu).
 6. Po zakończeniu procedury oceny prac konkursowych, Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych w formie zanonimizowanej, tj. w postaci imion, pierwszych liter nazwisk oraz trzech ostatnich cyfr numeru telefonu Laureatów na liście zwycięzców Konkursu.

§7 Zasady i sposób urządzania Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
  1. spełnić łącznie warunki opisane w par. 6 ust. 1-3 Regulaminu;
  2. zgłosić w okresie od dnia 1.10.2023 r. do dnia 20.12.2023 r. włącznie swój udział poprzez rejestrację swojego zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem https://www.niewidzialnapraca.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wpisując w odpowiednich polach następujące dane i wykonując wskazane niżej czynności:
   1. imię i nazwisko,
   2. numer telefonu komórkowego do kontaktu,
   3. adres e-mail;
   4. adres zamieszkania,
   5. datę urodzenia,
   6. potwierdzić oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, mam ukończone 18 lat i zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu urządzanego pod nazwą „Róbcie to razem – niewidzialna praca” oraz wyrażam zgodę na wszystkie warunki w nim określone.”;
   7. potwierdzić oświadczenie o treści „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na otrzymywanie nieodpłatnych połączeń, wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail związanych z Konkursem”;
   8. wyrazić dobrowolną zgodę o treści „Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Politan Sp. z o.o. S.K.A. lub na jej zlecenie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności e-mail, SMS, MMS). Wyrażam jednocześnie zgodę na wykorzystanie podanego numeru telefonu w działaniach telemarketingowych prowadzonych przez i na zlecenie Politan Sp. z o.o. S.K.A.”;
   9. potwierdzić oświadczenie o treści „Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, iż wyrażenie zgód na przetwarzanie moich danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału oraz ewentualnej wygranej w konkursie pn. „Róbcie to razem – niewidzialna praca” oraz przysługuje mi prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora”.
   10. załączyć czytelne zdjęcie lub skan dowodu Zakupu promocyjnego (paragon fiskalny) w formacie JPG lub PNG o rozmiarze nieprzekraczającym 5MB,
   11. przepisać kod zabezpieczający captcha,
   12. zatwierdzić swoje zgłoszenie do Konkursu poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ
    UDZIAŁ”.
 2. Zadanie konkursowe polega na kreatywnej, oryginalnej odpowiedzi pisemnej na pytanie: „Czym jest dla Ciebie niewidzialna praca?”.
 3. Zgłoszenie Uczestnika powinno być przesłane w języku polskim, nie dłuższe niż 500 znaków (wliczając w to spacje i znaki interpunkcyjne). Zastrzega się, iż formularz zgłoszeniowy odrzuci zgłoszenia dłuższe niż 500 znaków i uniemożliwi skuteczne przesłanie zgłoszenia w przypadku wykroczenia poza obowiązujący limit.
 4. Po prawidłowej rejestracji zgłoszenia do Konkursu, na stronie internetowej pojawi się komunikat potwierdzający rejestrację.
 5. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia Uczestnik może pobrać w formie pliku PDF lub wydrukować potwierdzenie zgłoszenia do Konkursu.
 6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, przy czym każdorazowo powinien spełnić warunki określone w ust. 1 powyżej.
 7. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie dla swej ważności i skuteczności polega na łącznym spełnieniu przez Uczestnika warunków określonych powyżej w par. 6 ust. 1-3 i par. 7 ust. 1-7.

§8 Nagrody i wartość puli nagród

 1. Organizator w ramach niniejszego Konkursu przewidział łącznie 100 (słownie: sto) Nagród rzeczowych.
 2. Nagrody w Konkursie:
  1. Nagroda stanowi 100 (słownie: sto) zestawów rocznych zapasów zawierających: 1 (słownie: jedną) książkę o tytule „Fair Play w rodzinie. Jak podzielić obowiązki domowe, by lepiej zorganizować czas i mieć bliższe relacje” o wartości jednostkowej 49,99 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 99/100), 6 (słownie: sześć) sztuk mopów żółta mikrofibra marki Gosia o wartości 18,99 zł brutto (słownie: osiemnaście złotych 99/100) za sztukę, 1 (słownie: jeden) kij składany 3-częściowy marki Gosia o wartości 19,99 zł brutto (słownie: dziewiętnaście złotych 99/100) za sztukę oraz 12 (słownie: dwanaście) sztuk zmywaków piankowych marki Gosia o wartości 3,49 zł brutto (słownie: trzy złote 49/100) za sztukę. Łączna wartość Nagród wynosi 22 580,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).
 3. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości którejkolwiek z Nagród ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
 4. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym – w szczególności zgodnie z Art. 21 pkt. 1 ust. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2021, poz. 1128).

§9 Procedura wyłaniania laureatów nagród

 1. Organizator, rozpoczyna procedurę weryfikacji oraz oceny wszystkich nadesłanych zgłoszeń w dniu 20.12.2023 r.
 2. O przyznaniu Nagrody decyduje ocena zadania konkursowego dokonana przez Komisję, przy czym każdorazowo zadania oceniane są przez wszystkich członków Komisji, wg kryteriów wskazanych w ust. 3 poniżej, w kolejności od najlepiej ocenionej odpowiedzi, do odpowiedzi, która zdobyła najniższą ocenę.
 3. Wszystkie zgłoszenia nadesłane do Konkursu zostaną ocenione przez każdego z członków Komisji indywidualnie poprzez przyznanie mu punktów w skali 1-5, gdzie 5 to najwyższa liczba punktów a 1 to najniższa liczba punktów. Następnie punkty przyznane przez każdego z członków Komisji zostaną zsumowane i klasyfikowane w kolejności, od zgłoszenia które otrzymało największą sumę punktów, do zgłoszenia, które zdobyło najmniejszą ilość punktów. Nagrodzone zostaną zgłoszenia z największą liczbą punktów.
 4. Przy ocenie odpowiedzi i wyborze najlepszych odpowiedzi Komisja będzie stosowała następujące kryteria:
  1. powiązanie z produktami marki Gosia
  2. walory artystyczne odpowiedzi;
  3. pomysłowość,
  4. słownictwo i stylistykę,
  5. formę i treść.
 5. Najpóźniej do dnia 19.01.2024 r. Komisja zakończy weryfikację i ocenę zgłoszeń nadesłanych do Konkursu i nagrodzi 100 (słownie: stu) Laureatów Nagrody
 6. Nad przebiegiem oceny i weryfikacji praw konkursowych czuwa Komisja, o której mowa w par. 11.
 7. Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej https://www.niewidzialnapraca.pl najpóźniej do dnia 02.02.2024 r.

§10 Wydawanie nagród w Konkursie

 1. Proces informowania Laureatów o wygranej rozpoczyna się w dniu 19.01.2024 r.
 2. Laureaci Nagród otrzymają od Organizatora bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu oraz wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej (dane Uczestnika wskazane w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu), w których zostaną powiadomieni o:
  1. uzyskaniu prawa do Nagrody;
  2. w przypadku Laureatów Nagród II stopnia wymogu wypełnienia formularza oświadczenia Laureata (dalej: Oświadczenie) na stronie https://www.niewidzialnapraca.pl za pośrednictwem formularza „Oświadczenie Laureata Konkursu”.;
 3. W Oświadczeniu należy wskazać wymagane dane osobowe oraz potwierdzić treść oświadczeń,
  niezbędnych do otrzymania Nagrody, w tym:

  1. imię i nazwisko;
  2. numer telefonu, który Laureat wskazał w formularzu zgłoszeniowym;
  3. adres pocztowy do wysyłki Nagrody;
  4. potwierdzenie oświadczenia o treści: „Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto oświadczam, iż nie jestem właścicielem lub pracownikiem Organizatora oraz członkiem najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są̨: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający”;
  5. potwierdzenie oświadczenia o treści: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu urządzanego pod nazwą „Róbcie to razem – niewidzialna praca” oraz akceptuję wszystkie warunki w nim określone”;
 4. Laureat zobowiązany jest do wypełnienia formularza Oświadczenia Laureata na stronie https://www.niewidzialnapraca.pl w nieprzekraczalnym terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia poinformowania go o wygranej. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wypełnionego formularza Oświadczenia Laureata na serwer Organizatora. Oświadczenia przesłane po upływie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia poinformowania Laureata o wygranej zostaną uznane za nieważne.
 5. Jeżeli Laureat Nagrody mimo skutecznego poinformowania w ciągu 3 dni roboczych nie prześle Oświadczenia w terminie określonym w ust. 4 powyżej lub prześle Oświadczenie, które nie spełnia zasad Regulaminu, traci prawo do tej Nagrody.
 6. W razie utraty przez Laureata prawa do Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 7. Procedura weryfikacyjna prawa do Nagród zakończy się najpóźniej do dnia 01.02.2023 r.
 8. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej do Laureatów Nagród najpóźniej w dniu 01.02.2024 r.
 9. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej do Laureatów Nagród najpóźniej w dniu 09.02.2024 r.

§11 Nadzór nad prawidłowością urządzania Konkursu

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja
 2. W skład Komisji konkursowej wchodzą dwaj przedstawiciele Organizatora.

§12 Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji oraz termin przedawnienia roszczeń

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem.
 2. Reklamacje składa się przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie do 7 dni od dnia wydania ostatniej Nagrody, tj. do dnia 16.02.2024 r. (o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
 3. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres biura Organizatora
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika;
  2. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
  3. treść żądania;
  4. w przypadku reklamacji zgłoszonej za pośrednictwem poczty e-mail – adres e-mail do komunikacji
 5. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 2 powyżej, nie są uwzględniane.
 6. Rozpatrywanie reklamacji przez Komisję następuje w terminie 7 dni (wraz z poinformowaniem Uczestnika o rozstrzygnięciu), najpóźniej do dnia 23.02.2024 r.
 7. O decyzji Komisji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub w przypadku komunikacji elektronicznej drogą wiadomości e-mail na podany adres.
 8. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
 9. Komisja rozpatruje reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 10. Nieuwzględnienie roszczeń Uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

§13 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator, tj. POLITAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Rybniku (44-200 Rybnik) przy ul. 3 maja 30, posiadająca NIP: 6472264011, REGON: 277689834, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000475164.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz. Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1.)
 3. Administrator danych osobowych – POLITAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Rybniku informuje, że:
  1. dane osobowe Uczestnika Konkursu pozyskane przez administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Konkursu, tj. w celu:
   • przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z organizacją Konkursu i obowiązków sprawozdawczych,
   • ustalania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze i w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. c i lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1));
  2. podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konkursie;
  3. Uczestnikowi przysługuje:
   • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
   • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć na adres e- mail: marcin.w@grupaformat.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora,
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
  5. dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane, udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników, podmiotom realizującym wydanie nagrody, operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i księgowo,
  6. dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z Konkursem oraz w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
 4. Organizator Konkursu informuje, iż dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom w celu realizacji obowiązków Organizatora Konkursu wynikających z niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, tj. operatorom pocztowym/przewoźnikom, podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo, dostawcom usług IT.

§14 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2022 poz. 1360).
 2. Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikom możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Regulamin Konkursu udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej pod adresem https://www.niewidzialnapraca.pl oraz w biurze Organizatora.
 4. Organizator jest obowiązany, na żądanie uczestnika Konkursu, wystawić imienne zaświadczenia o uzyskanej przez niego wygranej.